Tin tức

Bảng chuyển đổi thang điểm IELTS - TOEIC và TOEFL

 

TOEFL Equivalency Table

 

TOEIC

TOEFL
Paper

TOEFL
CBT

TOEFL
IBT

IELTS

Cambridge Exam

CEFR

VEC
Online Score

Approximate
VEC Level

0 - 250

0 - 310

0 - 30

0 - 8

0 - 1.0

 

 

0 - 34

2

310 - 343

33 - 60

9 - 18

1.0 - 1.5

 

A1

35 - 38

3

255 - 400

347 - 393

63 - 90

19 - 29

2.0 - 2.5

 

A1

39 - 45

4 - 5

397 - 433

93 - 120

30 - 40

3.0 - 3.5

KET
(IELTS 3.0)

A2

46 - 53

6 - 7

PET
(IELTS 3.5)

B1
(IELTS 3.5)

405 - 600

437 - 473

123 - 150

41 - 52

4.0

PET

B1

54 - 57

8

477 - 510

153 - 180

53 - 64

4.5 - 5.0

PET
(IELTS 4.5)

B1
(IELTS 4.5)

58 - 65

9 - 10

FCE
(IELTS 5.0)

B2
(IELTS 5.0)

605 - 780

513 - 547

183 - 210

65 - 78

5.5 - 6.0

FCE

B2

66 - 73

11 - 12

550 - 587

213 - 240

79 - 95

6.5 - 7.0

CAE

C1

74 - 81

13 - 14

785 – 990

590 - 677

243 - 300

96 - 120

7.5 - 9.0

CPE

C2

82 - 100

15

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Level

Top Score

Top Level

990

677

300

120

9

100

C2

100

15